Vlog เยี่ยมชม บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก จ.แพร่ จุดกำเนิดบ่อน้ำพุร้อนแม่จอก

ข้อมูลผลงาน

  9      3     
 
Creative Commons License
Vlog เยี่ยมชม บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก จ.แพร่ จุดกำเนิดบ่อน้ำพุร้อนแม่จอก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Vlog เยี่ยมชม บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก จ.แพร่ จุดกำเนิดบ่อน้ำพุร้อนแม่จอก
คำอธิบาย :  จุดต้นสายที่น้ำพุร้อนพุดขึ้นมา มีความร้อนสูงมาก อยู่ด้านท้ายสุดของสถานที่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   นุชาพงษ์ ศรียศ
คำสำคัญ :   บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก, จุดกำเนิดบ่อน้ำพุร้อน, vlog, แพร่, บ่อน้ำพุร้อน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip