Vlog เยี่ยมชม วัดพระธาตุปูแจ จ.แพร่ พระธาตุปูแจ

ข้อมูลผลงาน

  15      3     
 
Creative Commons License
Vlog เยี่ยมชม วัดพระธาตุปูแจ จ.แพร่ พระธาตุปูแจ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Vlog เยี่ยมชม วัดพระธาตุปูแจ จ.แพร่ พระธาตุปูแจ
คำอธิบาย :  พระธาตุสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 4 เมตร สูง 4 เมตร บรรจุพระธาต(กระดูกข้อเท้า)ของพระพุทธเจ้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   นุชาพงษ์ ศรียศ
คำสำคัญ :   vlog, องค์พระธาตุ, แพร่, วัดพระธาตุปูแจ, วัด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip