Vlog เยี่ยมชม วัดพระธาตุปูแจ จ.แพร่ วิหารวัดพระธาตุปูแจ

ข้อมูลผลงาน

  15      5     
 
Creative Commons License
Vlog เยี่ยมชม วัดพระธาตุปูแจ จ.แพร่ วิหารวัดพระธาตุปูแจ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Vlog เยี่ยมชม วัดพระธาตุปูแจ จ.แพร่ วิหารวัดพระธาตุปูแจ
คำอธิบาย :  วิหารสีขาวตัดด้วยลวดลายสีทอง ตั้งอยู่ด้านหลังพระธาตุปูแจ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   นุชาพงษ์ ศรียศ
คำสำคัญ :   แพร่, วัด, วัดพระธาตุปูแจ, vlog, วิหาร
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip