Vlog เยี่ยมชม วัดพระธาตุปูแจ จ.แพร่ พระเจ้าทันใจบริเวณรอบวัด

ข้อมูลผลงาน

  10      5     
 
Creative Commons License
Vlog เยี่ยมชม วัดพระธาตุปูแจ จ.แพร่ พระเจ้าทันใจบริเวณรอบวัด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Vlog เยี่ยมชม วัดพระธาตุปูแจ จ.แพร่ พระเจ้าทันใจบริเวณรอบวัด
คำอธิบาย :  พระเจ้าทันใจที่ชาวบ้านนำมาถวายวัดประดิษฐานอยู่รอบ ๆ วัด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   นุชาพงษ์ ศรียศ
คำสำคัญ :   แพร่, พระพุทธรูป, พระเจ้าทันใจ, vlog, วัด, วัดพระธาตุปูแจ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip