Vlog เยี่ยมชม วัดพระธาตุปูแจ จ.แพร่ ทางเข้าวัดสะแล่ง

ข้อมูลผลงาน

  14      3     
 
Creative Commons License
Vlog เยี่ยมชม วัดพระธาตุปูแจ จ.แพร่ ทางเข้าวัดสะแล่ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Vlog เยี่ยมชม วัดพระธาตุปูแจ จ.แพร่ ทางเข้าวัดสะแล่ง
คำอธิบาย :  ประตูทางเข้าวัดสะแล่ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   นุชาพงษ์ ศรียศ
คำสำคัญ :   วัด, ทางเข้าออก, ป้ายชื่อวัด, วัดพระธาตุปูแจ, แพร่, vlog
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip