Vlog เยี่ยมชม วัดสะแล่ง จ.แพร่ พระพุทธรูปบริเวณวัด

ข้อมูลผลงาน

  12      6     
 
Creative Commons License
Vlog เยี่ยมชม วัดสะแล่ง จ.แพร่ พระพุทธรูปบริเวณวัด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Vlog เยี่ยมชม วัดสะแล่ง จ.แพร่ พระพุทธรูปบริเวณวัด
คำอธิบาย :  พระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ด้านขวาของพระอุโบสถ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   นุชาพงษ์ ศรียศ
คำสำคัญ :   พระพุทธรูป, แพร่, วัด, วัดสะแล่ง, พระพุทธรูปปางมารวิชัย, vlog
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip