Vlog เยี่ยมชม วัดสะแล่ง จ.แพร่ พระธาตุขะอูบคำ

ข้อมูลผลงาน

  24      4     
 
Creative Commons License
Vlog เยี่ยมชม วัดสะแล่ง จ.แพร่ พระธาตุขะอูบคำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Vlog เยี่ยมชม วัดสะแล่ง จ.แพร่ พระธาตุขะอูบคำ
คำอธิบาย :  องค์พระธาตุประดิษฐานอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   นุชาพงษ์ ศรียศ
คำสำคัญ :   แพร่, องค์พระธาตุ, วัด, วัดสะแล่ง, vlog
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip