ทันพิบัติ (TanPibut)

ข้อมูลผลงาน

  14      2     
 
Creative Commons License
ทันพิบัติ (TanPibut) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ทันพิบัติ (TanPibut)
คำอธิบาย :  ทันพิบัติ (TanPibut) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ทา งธรรมชาติแบบเรียลไทม์ อาทิ ปริมาณน้ำฝนสะสม (รายชั่วโมง รายวัน ราย 24 ชั่วโมง และ ราย 72 ชั่วโมง) ภัยหนาว และภัยร้อน เป็นต้น โดยอ้างอิงข้อมูลตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และกรมทรัพยากรน้ำ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
คำสำคัญ :   ทันพิบัติ, ศอ., NECTEC, TanPibut, เนคเทค, เอกสารเผยแพร่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster