รักษ์น้ำ (Raknam)

ข้อมูลผลงาน

  38      11     
 
Creative Commons License
รักษ์น้ำ (Raknam) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รักษ์น้ำ (Raknam)
คำอธิบาย :  รักษ์น้ำเป็นระบบพยากรณ์และจำลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม โดยมุ่งเน้นบริหารจัดการแบบ area-based เป็นหลักโดย ระบบรักษ์น้ำมีองค์ประกอบหลักอยู่สี่ส่วนได้แก่ รักษ์น้ำ Monitor รักษ์น้ำ Forecast รักษ์น้ำ Scenario และรักษ์น้ำ Optimize ระบบรักษ์น้ำสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มในพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่สอดคล้องกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ R-Monitor แสดงข้อมูลคุณภาพน้ำปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำฝนและน้ำขึ้น-น้ำลง จากสถานีตรวจวัดในพื้นที่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
คำสำคัญ :   Raknam, NECTEC, เนคเทค, รักษ์น้ำ, เอกสารเผยแพร่, ศอ.
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster