ดอกชมพูภูคา

ข้อมูลผลงาน

  219      398     
 
Creative Commons License
ดอกชมพูภูคา is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ดอกชมพูภูคา
คำอธิบาย :  กหส่กหนด่กหรน่ดหน่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พรชัย ธรรมรัตนนนท์
คำสำคัญ :   ดอกไม้, น่าน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Infographic, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.23 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (2.19 MB)