ดอกซินเนีย

ข้อมูลผลงาน

  4      2     
 
Creative Commons License
ดอกซินเนีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ดอกซินเนีย
คำอธิบาย :  ดอกซินเนีย(Zinnia)ชื่อเเห่งความสุข ปลูกไว้ประดับเพื่อความสวยงาม และเป็นต้นไม้มงคลที่เชื่อว่าจะนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้แก่ครอบครัว เนื่องจากคำว่า “บานชื่น” เป็นคำมงคลที่แสดงถึงความเบิกบานมีความสุข เราจึงมักเห็นได้ตามบ้านเรือนทั่วไป
ภาษาดอกไม้ : หมายถึงความรักที่ยั่งยืน ยาวนาน มั่นคง ซื่อสัตย์ เสมอต้นเสมอปลาย มีความคิดถึงต่อกันในแต่ละวัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อาทิตย์ แก้ววงษา
คำสำคัญ :   สวยงาม, ดอกไม้
URL :   https://www.facebook.com/1827608877499591/posts/2099970553596754/
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ