จริยธรรมการวิจัย 02 ตอนที่ 3 การปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย (Falsification)

ข้อมูลผลงาน

  12      7     
 
Creative Commons License
จริยธรรมการวิจัย 02 ตอนที่ 3 การปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย (Falsification) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  จริยธรรมการวิจัย 02 ตอนที่ 3 การปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย (Falsification)
คำอธิบาย :  จากบทเรียนเรื่อง จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
คำสำคัญ :   ลักลอก, จริยธรรม, คัดลอก, Falsification, Plagiarism, Fabrication, จริยธรรมการวิจัย, Research Integrity
URL :   https://www.nstda.or.th/th/research-integrity
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กฎหมาย ระเบียบ, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (16.56 MB)