จริยธรรมการวิจัย 02 ตอนที่ 4 การแต่งข้อมูลการวิจัยขึ้นเอง (Fabrication)

ข้อมูลผลงาน

  10      8     
 
Creative Commons License
จริยธรรมการวิจัย 02 ตอนที่ 4 การแต่งข้อมูลการวิจัยขึ้นเอง (Fabrication) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  จริยธรรมการวิจัย 02 ตอนที่ 4 การแต่งข้อมูลการวิจัยขึ้นเอง (Fabrication)
คำอธิบาย :  จากบทเรียนเรื่อง จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
คำสำคัญ :   Fabrication, จริยธรรมการวิจัย, Research Integrity, ลักลอก, Falsification, จริยธรรม, คัดลอก, Plagiarism
URL :   https://www.nstda.or.th/th/research-integrity
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip, กฎหมาย ระเบียบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (11.54 MB)