จริยธรรมการวิจัย 02 ตอนที่ 6 นโยบายของ สวทช. ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย และสรุป

ข้อมูลผลงาน

  15      7     
 
Creative Commons License
จริยธรรมการวิจัย 02 ตอนที่ 6 นโยบายของ สวทช. ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย และสรุป is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  จริยธรรมการวิจัย 02 ตอนที่ 6 นโยบายของ สวทช. ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย และสรุป
คำอธิบาย :  จากบทเรียนเรื่อง จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
คำสำคัญ :   คัดลอก, ลักลอก, Fabrication, Plagiarism, Research Integrity, Falsification, จริยธรรม, จริยธรรมการวิจัย
URL :   https://www.nstda.or.th/th/research-integrity
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, กฎหมาย ระเบียบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (30.11 MB)