ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

ข้อมูลผลงาน

  27      12     
 
Creative Commons License
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย :  หนังสือภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ (Fundamental English for
English Teachers) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมความรู้เบื้องต้นด้านภาษาและการสอนสำหรับครูสอน
ภาษาอังกฤษและบุคคลทั่วไปที่สนใจการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระจำนวน 10
บทเรียน ได้แก่ ลักษณะทั่วไปของภาษา ระบบเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ การออกเสียงคำและประโยคภาษาอังกฤษ หน่วยคำและคำภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การสอนการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ การสอน
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ การสอนไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระความรู้จากหนังสือเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผู้สนใจ และหน่วยงานทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศุภิกา นิรัติศัย
คำสำคัญ :   การสอน, การเรียน, ภาษาอังกฤษ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ