คู่มือปรับแต่่งประสิทธิภาพ Moodle LMS

ข้อมูลผลงาน

  17      4     
 
Creative Commons License
คู่มือปรับแต่่งประสิทธิภาพ Moodle LMS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คู่มือปรับแต่่งประสิทธิภาพ Moodle LMS
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส
คำสำคัญ :   Cluster Kit, tuning, Moodle
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1,016.74 KB)