แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ 6.4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

ข้อมูลผลงาน

  4      3     
 
Creative Commons License
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ 6.4 (พ.ศ. 2564 - 2568) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ 6.4 (พ.ศ. 2564 - 2568)
คำอธิบาย :  สวทช. ทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี (Rolling strategic plan) ด้วยตระหนักว่าสถานการณ์ภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีแนวโน้มที่จะรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น การทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ 6.4 จึงใช้ แนวทาง การเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน (Disruption) ในทุกระดับ ที่ให้ความสำคัญกับการทบทวน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ต่อภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของ สวทช. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังส่งผลต่อทั่วโลก กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของ สวทช. ในการนำ วทน. ไปตอบโจทย์ของประเทศในมิติต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 มีการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ทำงานหลักของแผนงานด้าน วทน. จากนั้นวิเคราะห์ โอกาส ความท้าทาย จุดแข็ง และจุดอ่อนของ สวทช. ด้วยกรอบ SWOT และ TOWS Analysis เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่ สวทช. ควรมุ่งเน้นในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2564 - 2568) นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของ สวทช. ในการขับเคลื่อน งานด้าน วทน. ในระยะต่อไป สวทช. มีการศึกษาเปรียบเทียบระบบนิเวศ (Ecosystem) ในการดำเนินงานด้าน วทน. ของประเทศไทยและต่างประเทศ และปักหมุดภารกิจของ สวทช. เทียบกับหน่วยงานวิจัยชั้นนำของโลก แผนกลยุทธ์ 6.4 ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงคณะผู้บริหารในการให้ความเห็น ร่วมกำหนด ทิศทาง แผนงาน กลยุทธ์ ซึ่งจะทำให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติของ สวทช. เป็นไปด้วยความราบรื่น บรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา วทน. ตอบโจทย์ประเทศตามความคาดหวัง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   วิทยาศาสตร์, COVID-19, วทน., แผนกลยุทธ์ สวทช., แผนกลยุทธ์, สวทช., วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, เทคโนโลยี, Rolling strategic plan, นวัตกรรม, ไวรัสโคโรนา
URL :   https://www.nstda.or.th/th/nstda-strategy-plan/13572-nstda-strategy-64-r?fbclid=IwAR3VgIdZkGSsxit93G3tZIiTmIQqGHLnIidZNwYgMbr5rImhPplMINnQOYY
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ