เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรบ้านเกาะเกร็ด ทรงก้นกลมคอสูง

ข้อมูลผลงาน

  11      2     
 
Creative Commons License
เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรบ้านเกาะเกร็ด ทรงก้นกลมคอสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรบ้านเกาะเกร็ด ทรงก้นกลมคอสูง
คำอธิบาย :  เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรบ้านเกาะเกร็ด ทรงก้นกลมคอสูง
เป็นทรงหม้อน้ำสลักลายวิจิตรที่สวยงาม ตัวเครื่องปั้นมีลักษณะกลมคล้ายบาตรพระ ส่วนคอยกสูงขึ้นแบ่งเป็นชั้นๆ ที่คอ ตรงชั้นของคอทุกชั้นประดับด้วยลายกลีบบัวนูนเล็กๆ คล้ายลายกระจัง ขอบปากแต่งเป็นลายมาลัยหรือลายพูมะยม ถือว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีความสวยงามทั้งรูปทรงและลวดลาย และเป็นที่มาของ ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนนทบุรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชลลดา หงษ์งาม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
คำสำคัญ :   เกาะเกร็ด, นิทรรศการออนไลน์, ข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี, เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตร, เครื่องปั้นดินเผา, นวัตกรรมบรรณสาร
URL :   https://library.stou.ac.th/odi/online/exhibition-dinpaosalakvichit/index.html
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (45.93 KB)