ภาพจิตรกรรมวัดพระยาเจ่ง

ข้อมูลผลงาน

  9      6     
 
Creative Commons License
ภาพจิตรกรรมวัดพระยาเจ่ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพจิตรกรรมวัดพระยาเจ่ง
คำอธิบาย :  ภาพจิตรกรรมฝาฝผนังภายในอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่งเป็นรูปแบบการเขียนภาพตามแบบแผน
ของช่างหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ผสมผสานกับคติความเชื่อท้องถิ่นซึ่งเป็นความนิยมของชาวมอญโดยเฉพาะ โดยเรื่องที่นำมาเขียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ภาพจิตรกรรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คือ ภาพที่ผนังอุโบสถด้านหน้าพระประธาน ภาพผนังอุโบสถด้านหลังพระประธาน และภาพที่ผนังระหว่างหน้าต่างแต่ละห้อง เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชลลดา หงษ์งาม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
คำสำคัญ :   ภาพจิตรกรรม, วัดในอำเภอปากเกร็ด, ข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี, นิทรรศการออนไลน์, วัดพระยาเจ่ง, นวัตกรรมบรรณสาร
URL :   http://librarykm.stou.ac.th/odi/Pakkret Art/GT_1.html
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (117.26 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (82.21 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (173.59 KB)