ภาพจิตรกรรมวัดเตย

ข้อมูลผลงาน

  11      10     
 
Creative Commons License
ภาพจิตรกรรมวัดเตย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพจิตรกรรมวัดเตย
คำอธิบาย :  ภายในอุโบสถหลังใหม่วัดเตย มีภาพกิจกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นใหม่ด้วยฝีมือเชิงช่างชั้นครู
ผนังหุ้มกลองด้านหน้าตรงข้ามพระประธานเหนือขอบประตูถึงเพดาน เขียนภาพพระปฐมเจดีย์ขนาดใหญ่ปิด ทองทั้งองค์มีหมู่พระอรหันต์เถระ พระอรหันต์เถรี อรูปพรหม รูปพรหมเทวดาทุกชั้น เหาะมาบูชาองค์พระปฐมเจดีย์ ภาพระหว่างประตูด้านหน้าเป็นภาพพระโพธิสัตว์รับข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดาและทรงลอยถาดทองในแม่น้ำเนรัญชรา ภาพนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสเป็นภาพที่คนมอญนิยมเขียนกันทั่วไป ภาพกิจกรรมแห่งนี้เป็นภาพจิตรกรรมที่มีคุณค่ายิ่งแห่งหนึ่งของอำเภอปากเกร็ดและจังหวัดนนทบุรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชลลดา หงษ์งาม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.), คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ :   ข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี, วัดเตย, นวัตกรรมบรรณสาร, ภาพจิตรกรรม, วัดในอำเภอปากเกร็ด, นิทรรศการออนไลน์
URL :   http://librarykm.stou.ac.th/odi/Pakkret Art/GT_1.html
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (304.52 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (377.01 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (197.10 KB)