อุโบสถ วัดฉิมพลีสุทธาวาส

ข้อมูลผลงาน

  11      6     
 
Creative Commons License
อุโบสถ วัดฉิมพลีสุทธาวาส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อุโบสถ วัดฉิมพลีสุทธาวาส
คำอธิบาย :  อุโบสถ วัดฉิมพลีสุทธาวาส เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา เป็นอาคารทรงโรงขนาด 5 ห้องหลังคา
ลด 2 ชั้น หน้าบันด้านหน้าจำหลักรูปพระจันทร์ทรงรถล้อมด้วยลายดอกไม้ หน้าบันด้านหลังเป็นลายปูนปั้นรูปพรรณพฤกษาเป็นลายเครือเถา เสาสี่เหลี่ยมย่อมุมปูนปั้นแบบหัวเสา บัวจงกลกลีบบาว ซุ้มตรงประตูเป็นปูนปั้น ทรงมณฑปเป็นซุ้มประตูที่มีความงดงามที่สุดในบรรดาอุโบสถและวิหารต่างๆ ในอำเภอปากเกร็ด และถือได้ว่าเป็นอุโบสถที่สวยงามที่สุดในจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชลลดา หงษ์งาม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
คำสำคัญ :   ข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี, นิทรรศการออนไลน์, อุโบสถ, นวัตกรรมบรรณสาร, วัดในอำเภอปากเกร็ด, วัดฉิมพลีสุทธาวาส
URL :   http://librarykm.stou.ac.th/odi/Pakkret Art/ST_1.html
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (200.29 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (160.24 KB)