อุโบสถ วัดกลางเกร็ด

ข้อมูลผลงาน

  11      5     
 
Creative Commons License
อุโบสถ วัดกลางเกร็ด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อุโบสถ วัดกลางเกร็ด
คำอธิบาย :  อุโบสถ วัดกลางเกร็ด เป็นอาคารทรงโรงขนาด 5 ห้อง ก่ออิฐถือปูน หลังคาลด 2 ชั้น มีพาไลคลุมชานชาลาด้านหน้าและด้านหลัง หน้าบันจำลองหลักลายกนกก้านขดออกลายหัวโตมีเทพพนมอยู่กลาง หน้าบันปิดทองประดับกระจก เป็นหน้าบันสมัยอยุธยาที่มีความงามที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอปากเกร็ดและในจังหวัดนนทบุรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชลลดา หงษ์งาม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.), คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ :   วัดในอำเภอปากเกร็ด, นิทรรศการออนไลน์, วัดกลางเกร็ด, อุโบสถ, ข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี, นวัตกรรมบรรณสาร
URL :   http://librarykm.stou.ac.th/odi/Pakkret Art/ST_1.html
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (124.00 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (169.47 KB)