พระพุทธไสยาสน์วัดกลางเกร็ด

ข้อมูลผลงาน

  13      4     
 
Creative Commons License
พระพุทธไสยาสน์วัดกลางเกร็ด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระพุทธไสยาสน์วัดกลางเกร็ด
คำอธิบาย :  พระพุทธไสยาสน์วัดกลางเกร็ด เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุธยา ขนาดองค์พระยาว 22 เมตรง เป็พระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาวเป็นอันดับสองของอำเภอปากเกร็ด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชลลดา หงษ์งาม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
คำสำคัญ :   พระพุทธไสยาสน์, วัดกลางเกร็ด, นิทรรศการออนไลน์, ข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี, นวัตกรรมบรรณสาร, วัดในอำเภอปากเกร็ด
URL :   http://librarykm.stou.ac.th/odi/Pakkret Art/PT_0.html
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (103.42 KB)