พระพุทธไสยาสน์วัดกู้

ข้อมูลผลงาน

  18      4     
 
Creative Commons License
พระพุทธไสยาสน์วัดกู้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระพุทธไสยาสน์วัดกู้
คำอธิบาย :  พระพุทธไสยาสน์วัดกู้ เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งามองค์พระมีความยาว 42.50 เมตร สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระยามหาโยธา (ทอเรี่ยะ) และชาวมอญร่วมกันสร้าง
เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีความยาวที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในอำเภอปากเกร็ด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชลลดา หงษ์งาม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.), คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ :   นิทรรศการออนไลน์, พระพุทธไสยาสน์, วัดกู้, ข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี, นวัตกรรมบรรณสาร, วัดในอำเภอปากเกร็ด
URL :   http://librarykm.stou.ac.th/odi/Pakkret Art/PT_0.html
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (157.41 KB)