ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์

ข้อมูลผลงาน

  360      228     
 
Creative Commons License
ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์
คำอธิบาย :  ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ :   นิทรรศการ, ม.ธรรมศาสตร์, วิทยานิพนธ์, หนังสือ, ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (107.37 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง