การผลิตเกลือจากดิน

ข้อมูลผลงาน

  136      83     
 
Creative Commons License
การผลิตเกลือจากดิน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การผลิตเกลือจากดิน
คำอธิบาย :  การผลิตเกลือจากดิน ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ชาวบ้านที่ทุ่งกุลาร้องไห้จะนำดินที่มีเกลือปนอยู่มาสกัดเอาเกลือเพื่อนำไปบริโภค ซึ่งมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้

1. นำดินมาตากแดดแล้วใช้น้ำมาชะล้างและสกัด ได้เป็นสารละลายน้ำเกลือ แล้วตั้งตากแดดทั้งไว้เพื่อให้น้ำบางส่วนระเหยเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเกลือ

2. ใช้ลูกครั่งวัดความเข้มข้นของสารละลายน้ำเกลือ ถ้าความเข้มข้นของเกลือพอเหมาะ ครั่งจะลอย จากนั้นนำสารละลายเกลือที่ได้ในขั้นนี้ไปต้มโดยใช้เตาดินที่ชาวบ้านปั้นเอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วีระพงษ์ ประสงค์จีน
คำสำคัญ :   ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน, วิถีชีวิต, การสกัดเกลือ, ทุ่งกุลาร้องไห้, การผลิตเกลือจากดิน, สารละลายน้ำเกลือ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (29.41 KB)