เทคนิคการใช้ Microsoft Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ข้อมูลผลงาน

  36      23     
 
Creative Commons License
เทคนิคการใช้ Microsoft Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เทคนิคการใช้ Microsoft Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คำอธิบาย :  สรุปสาระสำคัญการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการใช้ Microsoft Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลยุติธรรม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม, สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
คำสำคัญ :   Microsoft Office, ประสิทธิภาพในการทำงาน
URL :   http://isd.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/9339/iid/207110
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, บทความ, บรรยาย, รูปภาพ, Infographic

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.06 MB)