โปรตีนก้อน (protein block) อาหารเสริมสำหรับโค

ข้อมูลผลงาน

  22      13     
 
Creative Commons License
โปรตีนก้อน (protein block) อาหารเสริมสำหรับโค is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โปรตีนก้อน (protein block) อาหารเสริมสำหรับโค
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โชค โสรัจกุล,รศ.ดร., สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
คำสำคัญ :   อาหารสัตว์, อาหารโค, อาหารเสริสำหรับสัตว์, โปรตีน, การ้อาหารเสริมโปรตีนและพลังงาน, อาหารเสริมสำหรับโค, การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม, พลังงาน, โปรตีนก้อน, โค, protein block
URL :   https://www.nstda.or.th/agritec/protein-block/
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ