เมตาไรเซียม: ราเขียวกำจัดแมลงศัตรูพืช

ข้อมูลผลงาน

  29      13     
 
Creative Commons License
เมตาไรเซียม: ราเขียวกำจัดแมลงศัตรูพืช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เมตาไรเซียม: ราเขียวกำจัดแมลงศัตรูพืช
คำอธิบาย :  ข้อมูลจากกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม : ผู้สนใจก้อนเชื้อสดเมตาไรเซียม ติดต่อได้ที่บริษัท เอสวี กรุ๊ป จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 090 880 1089 อีเมล sale@svgroup.co.th หรือเข้าถึ้งข้อมูลได้ที่ www.svgroup.co.th หรือ www.facebook.com/svgroupthailand
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ, กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์
คำสำคัญ :   BIOTEC, สารชีวภัณฑ์, แมลงศัตรูพืช, ราเขียว, การกำจัดแมลง, Metarhizium sp., BCC4849, รากำจัดแมลงศัตรูพืช, green muscadine fungus, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, เมตาไรเซียม, ไบโอเทค
URL :   https://www.nstda.or.th/agritec/metarhizium/
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.17 MB)