รู้จักจัดการแมลงศัตรูพืชในพืชผัก

ข้อมูลผลงาน

  27      23     
 
Creative Commons License
รู้จักจัดการแมลงศัตรูพืชในพืชผัก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รู้จักจัดการแมลงศัตรูพืชในพืชผัก
คำอธิบาย :  ข้อมูลจาก : ผศ.ดร.ศมาพร แสงยศ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศมาพร แสงยศ,ผศ.ดร., คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สุกัญญา คลังสินศิริกุล,ดร.
คำสำคัญ :   เพลี้ยกระโดด, หนอนแมลงวัน, แมลงหวี่ขาว, ปลวก, แมลงกัดกินราก, จิ้งหรีด, หนอนมีเสื้อ, แมลงดูดกินน้ำเลี้ยง, ตั๊กแตน, เพลี้ยแป้ง, หนอนของด้วง, แมลงศัตรูพืช, หนอนด้วง, หนอนผีเสื้อ, การจัดการแมลงศัตรูพืช, หนอนเจาะลำต้น, ด้วงดิน, เพลี้ยไฟ, แมลงกัดกินใบ, หนอนชอนใบ, พืชผัก, แมลงที่ทำให้เกิดปุ่มปม, ด้วงปีกแข็ง, แมลงกระชอน, เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยจั๊กจั่น, แมลงวัน
URL :   https://www.nstda.or.th/agritec/learn-manage-pest/
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.02 MB)