สื่อความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตร

646      283
 
Creative Commons License
สื่อความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สื่อความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หนังสือ "สื่อความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตร" ได้รวมสื่อความรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรได้ถ่ายทอดแก่เกษตรในช่วงปี 2561-2562 โดยจัดหมวดหมู่ให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้ได้แก่ เทคโนโลยีด้านพันธุ์พืช การผลิตและการแปรรูป เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์ เทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการด้านสัตว์ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เพื่อการเข้าถึงและปรับประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรได้จริง นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของประเทศ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เกษตรกรรม, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, เทคโนโลยีชีวภาพพืช, เทคโนโลยีทางการเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร, การบริหารงานผลิต, เกษตรกรรมทางเลือก, เทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, ดิน, เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). สื่อความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตร, 24 เมษายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229477
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). "สื่อความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229477. (24 เมษายน 2564)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "สื่อความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตร". 24 เมษายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229477.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สื่อความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว