ไก่จิก วิทยาศาสตร์ในของเล่น

ข้อมูลผลงาน

  1,029      1,749     
 
Creative Commons License
ไก่จิก วิทยาศาสตร์ในของเล่น is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ไก่จิก วิทยาศาสตร์ในของเล่น
คำอธิบาย :  ไก่จิก วิทยาศาสตร์ในของเล่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ของเล่นจากไม้ไผ่, วิทยาศาสตร์ในของเล่น, งานประดิษฐ์, ไก่จิก, ของเล่นจากไม้, การตึง, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, การแกว่ง, งานฝีมือ, จุดหมุน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (187.83 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง