My lovely animal (เรียนรู้เรื่องสัตว์แบบบูรณาการ)

48      46
 
Creative Commons License
My lovely animal (เรียนรู้เรื่องสัตว์แบบบูรณาการ) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : My lovely animal (เรียนรู้เรื่องสัตว์แบบบูรณาการ)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ชุดใบงานที่ครูและผู้ปกครองสามารถสอนน้องๆในหลายวิชาได้ในชุดเดียวเช่น ศิลปะในการวาดรูป ภาษาไทยอังกฤษ เรื่องการเขียน การสะกดคะ และวิทยาศาสตร์ในการจำแนกสัตว์

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ใบงานวิทยาศาสตร์, ใบงานเรื่องสัตว์, ประเภทของสัตว์, ใบงานภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ณัฐชยา นรารัตน์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แบบฝึกหัด, ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ณัฐชยา นรารัตน์. (2564). My lovely animal (เรียนรู้เรื่องสัตว์แบบบูรณาการ), 9 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236169
ณัฐชยา นรารัตน์. (2564). "My lovely animal (เรียนรู้เรื่องสัตว์แบบบูรณาการ)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236169. (9 กรกฎาคม 2564)
ณัฐชยา นรารัตน์. "My lovely animal (เรียนรู้เรื่องสัตว์แบบบูรณาการ)". 9 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236169.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (53)

รีวิว : My lovely animal (เรียนรู้เรื่องสัตว์แบบบูรณาการ)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว