MAIL MERGE BY WORD (จดหมายเวียน)

17      28
 
Creative Commons License
MAIL MERGE BY WORD (จดหมายเวียน) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : MAIL MERGE BY WORD (จดหมายเวียน)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Mail Merge ด้วย MicroSoft Word, จดหมายเวียน, Mail Merge, MicroSoft Word
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : Boonkiat Chetchamnongnuch
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
Boonkiat Chetchamnongnuch. (2564). MAIL MERGE BY WORD (จดหมายเวียน), 20 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/237543
Boonkiat Chetchamnongnuch. (2564). "MAIL MERGE BY WORD (จดหมายเวียน)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/237543. (20 กรกฎาคม 2564)
Boonkiat Chetchamnongnuch. "MAIL MERGE BY WORD (จดหมายเวียน)". 20 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/237543.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (1,095)

รีวิว : MAIL MERGE BY WORD (จดหมายเวียน)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว