4 July 2019 : Independence Day USA

15      11
 
Creative Commons License
4 July 2019 : Independence Day USA ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : 4 July 2019 : Independence Day USA
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : 4 July, สหรัฐอเมริกา, วันชาติอเมริกา, วันประกาศอิสรภาพ, USA, Independence Day
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรพล บุญลือ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุรพล บุญลือ. (2564). 4 July 2019 : Independence Day USA, 31 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243357
สุรพล บุญลือ. (2564). "4 July 2019 : Independence Day USA". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243357. (31 กรกฎาคม 2564)
สุรพล บุญลือ. "4 July 2019 : Independence Day USA". 31 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243357.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (875)
จำนวนผู้เข้าชม (863)
จำนวนผู้เข้าชม (801)

รีวิว : 4 July 2019 : Independence Day USA

ไม่พบข้อมูลการรีวิว