clipart เด็กอ่านหนังสือ

ข้อมูลผลงาน

  1,415      32,203     
 
Creative Commons License
clipart เด็กอ่านหนังสือ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  clipart เด็กอ่านหนังสือ
คำอธิบาย :  clipart เด็กอ่านหนังสือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำสำคัญ :   สพฐ., clipart เด็กอ่านหนังสือ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ