ราย่อยสลายไม้กลุ่ม Xylariales

1,953      158
 
Creative Commons License
ราย่อยสลายไม้กลุ่ม Xylariales ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ราย่อยสลายไม้กลุ่ม Xylariales
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ราย่อยสลายไม้กลุ่ม xylariales การเก็บตัวอย่าง การคัดแยกเพื่อการเพาะเลี้ยงและการเก็บรักษาตัวอย่างแห้ง โดยทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : biotechnology, รา, ราย่อยสลายไม้, fungi, การย่อยสลายไม้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ. (2564). ราย่อยสลายไม้กลุ่ม Xylariales, 27 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/246776
ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ. (2564). "ราย่อยสลายไม้กลุ่ม Xylariales". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/246776. (27 สิงหาคม 2564)
ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ. "ราย่อยสลายไม้กลุ่ม Xylariales". 27 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/246776.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ราย่อยสลายไม้กลุ่ม Xylariales

ไม่พบข้อมูลการรีวิว