กราฟิกโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ

ข้อมูลผลงาน

  194      209     
 
Creative Commons License
34_38547d4de_1.jpg is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กราฟิกโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
คำอธิบาย :  กราฟิกโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   กราฟิกแนะนำโครงการ, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ