การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยวิธีเขตกรรมเชิงพื้นที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลผลงาน

  213      209     
 
Creative Commons License
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยวิธีเขตกรรมเชิงพื้นที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยวิธีเขตกรรมเชิงพื้นที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ, ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), สวทช., คอบช.
คำสำคัญ :   เพิ่มผลผลิต, มันสำปะหลัง, เขตกรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, อื่นๆ