ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์

277      99
 
Creative Commons License
ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : oic, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, สขร., ข้อมูลข่าวสารของราชการ, พรบ.ข้อมูลข่าวสาร, oic.go.th
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วรรธนพงศ์ คำดี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, กฎหมาย ระเบียบ, กรณีศึกษา
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/home/introduce/oic/oic-knowledge/
URL :
:
วรรธนพงศ์ คำดี. (2564). ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์, 4 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/260773
วรรธนพงศ์ คำดี. (2564). "ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/260773. (4 ตุลาคม 2564)
วรรธนพงศ์ คำดี. "ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์". 4 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/260773.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว