ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรวมกุ้งไทยปี 2552-2553

329      138
 
Creative Commons License
ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรวมกุ้งไทยปี 2552-2553 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรวมกุ้งไทยปี 2552-2553
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทย มีเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบ/ติดตามความเคลื่อนไหวของระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในเวทีการค้าโลก รวมทั้งใช้ประโยชน์จากดัชนีดังกล่าวในการจัดทำมาตรการ/แนวทาง/ในการรักษา/เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมกุ้งไทย

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อุตสาหกรรมรวมกุ้ง, ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรวมกุ้งไทย, ดัชนีชี้วัด, shrimp competitiveness
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.biotec.or.th/en/index.php/info-center/news/87-content/24-หนังสือ
URL :
:
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรวมกุ้งไทยปี 2552-2553, 7 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/260993
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). "ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรวมกุ้งไทยปี 2552-2553". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/260993. (7 ตุลาคม 2564)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรวมกุ้งไทยปี 2552-2553". 7 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/260993.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรวมกุ้งไทยปี 2552-2553

ไม่พบข้อมูลการรีวิว