แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565-2570)

63      26
 
Creative Commons License
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565-2570) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565-2570)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565 – 2570) กำหนดทิศทางการดำเนินงานของ สวทช. เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง การดำเนินงานหลักของ สวทช. ภายใต้แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 7 จะเน้นการส่งมอบผลงานเพื่อตอบแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-GreenEconomy : BCG Model) และแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (National AI Strategy Plan) โดย สวทช. จะสร้างและประยุกต์ช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างผลกระทบ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศ แผนกลยุทธ์ สวทช. ยังเน้นการต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) เพื่อเป็นฐานด้านการขยายผล ดึงดูดการลงทุนจากภาคส่วน ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG และแผนปฏิบัติการด้าน AI

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การขับเคลื่อน, National AI Strategy Plan, strategic, แผนกลยุทธ์ สวทช., ความเสี่ยงหลักของแผนกลยุทธ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2564). แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565-2570), 7 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261015
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2564). "แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565-2570)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261015. (7 ตุลาคม 2564)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. "แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565-2570)". 7 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261015.


รีวิว : แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565-2570)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว