4 July 2019 : Independence Day USA

63      30
 
Creative Commons License
4 July 2019 : Independence Day USA ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : 4 July 2019 : Independence Day USA
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

4 July 2019 : Independence Day USA

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Independence Day, USA, วันประกาศอิสรภาพ, วันชาติอเมริกา, สหรัฐอเมริกา, 4 July
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรพล บุญลือ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุรพล บุญลือ. (2564). 4 July 2019 : Independence Day USA, 23 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262068
สุรพล บุญลือ. (2564). "4 July 2019 : Independence Day USA". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262068. (23 ตุลาคม 2564)
สุรพล บุญลือ. "4 July 2019 : Independence Day USA". 23 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262068.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (1,854)
จำนวนผู้เข้าชม (1,783)
จำนวนผู้เข้าชม (1,250)

รีวิว : 4 July 2019 : Independence Day USA

ไม่พบข้อมูลการรีวิว