Galleria Vittorio Emanuele II

76      18
 
Creative Commons License
Galleria Vittorio Emanuele II ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Galleria Vittorio Emanuele II
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

Galleria Vittorio Emanuele II แหล่งช็อปปิ้งที่ใหญ่โต เก่าแก่ หรูหรา และมีชื่อเสียงมากของมิลาน ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับมหาวิหารแห่งมิลาน

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แหล่งช็อปปิ้งของมิลาน, มหาวิหารแห่งมิลาน, ประเทศอิตาลี, Galleria Vittorio Emanuele II, มิลาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จำรูญ ทองอ่อน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จำรูญ ทองอ่อน. (2564). Galleria Vittorio Emanuele II, 15 พฤศจิกายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262931
จำรูญ ทองอ่อน. (2564). "Galleria Vittorio Emanuele II". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262931. (15 พฤศจิกายน 2564)
จำรูญ ทองอ่อน. "Galleria Vittorio Emanuele II". 15 พฤศจิกายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262931.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : Galleria Vittorio Emanuele II

ไม่พบข้อมูลการรีวิว