Font Cloud

10,205      4,748
 
Creative Commons License
Font Cloud ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Font Cloud
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ‘Cloud’ ฟอนต์สไตล์ Humanist Sans แต่ใส่ความเป็น Grotesque เพิ่มเข้าไปนิดๆ เพื่อให้ดูเป็นทางการมากขึ้น ออกแบบบุคลิกให้เป็นกลางมากที่สุดเพื่อให้เข้ากับงานทุกประเภท แต่ก็ยังคงมีเอกลักษณ์เพื่อให้เป็นที่จดจำ ช่องไฟ (metric) ได้รับการปรับให้ไม่ชิดจนเกินไปเพื่อรองรับการใช้งานแบบเนื้อความ (text) นอกจากนี้ยังเพิ่มตัวเอียง (italic) ที่เข้าชุดกันกับน้ำหนักทั้งหมด‘Cloud’ ประกอบไปด้วย Thin / Light / Regular / SemiBold / Bold และ Italic รวมทั้งสิ้น 10 ฟอนต์ แต่อนุญาตให้ใช้ได้ฟรี คือ Cloud Light กับ Bold สัญญาอนุญาตให้ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์Typomancer ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ตามสัญญาฉบับนี้ ขอเตือนให้ท่านอ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอด ก่อนที่ท่านจะเข้าผูกพันตามสัญญาโดยการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้เมื่อท่านอ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้แล้วหากไม่ตกลงตามสัญญา ท่านไม่มีสิทธิดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้เมื่อท่านดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ ถือว่าท่านยอมผูกพันในฐานะผู้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาตตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้1. การอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ 1.1 ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ 'Cloud Light และ Cloud Bold' (ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์) 1.2 ผู้อนุญาตตกลงให้ผู้รับอนุญาตใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ตามที่ระบุในสัญญานี้ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 1.2.1 ใช้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์, สื่ออิเล็กทรอนิคส์, สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ (ทั้งที่ใช้ในเชิงพาณิชย์และไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์)2. สิทธิของคู่สัญญา 2.1 ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิที่จะให้เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ หรือสิทธิใดๆ ที่ให้ไว้ตามสัญญานี้ แก่บุคคลอื่น 2.2 ผู้รับอนุญาตมีสิทธิทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ได้มากกว่า 1 ชุด (หนึ่งชุด) และใช้งานในคอมพิวเตอร์ได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง 2.3 ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง แปล แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงใหม่ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ 2.4 ผู้รับอนุญาตขอรับรองว่าจะไม่ ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อนุญาตโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง3. ข้อจำกัดความรับผิดและการรับประกัน ผู้อนุญาตนำเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ตามสภาพที่เป็นอยู่ และไม่ให้คำรับรองหรือการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาตอันเกิดจากการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้4. คำรับรอง ผู้อนุญาตขอรับรองและยินยันว่า ผู้อนุญาตมีสิทธิโดยสมบูรณ์และปราศจากภาระผูกพันใดๆ อันจะทำให้เสื่อมสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวของกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ตามสัญญานี้ และผู้อนุญาตมีอำนาจในการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ได้ โดยชอบด้วยกฎหมายรายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.f0nt.com/release/cloud/
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Typomancer, ฟอนต์, Cloud, font
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ทีมงาน Typomancer
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   วริทธิ์ ไชยกูล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ฟอนต์
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.f0nt.com/release/cloud/
URL :
:
ทีมงาน Typomancer, วริทธิ์ ไชยกูล. (2559). Font Cloud, 16 มิถุนายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26319
ทีมงาน Typomancer, วริทธิ์ ไชยกูล. (2559). "Font Cloud". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26319. (16 มิถุนายน 2559)
ทีมงาน Typomancer, วริทธิ์ ไชยกูล. "Font Cloud". 16 มิถุนายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26319.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : Font Cloud

ไม่พบข้อมูลการรีวิว