สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง การอ่านโวหารในวรรณคดี เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

ข้อมูลผลงาน

  3,819      1,132     
 
Creative Commons License
สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง การอ่านโวหารในวรรณคดี เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง การอ่านโวหารในวรรณคดี เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
คำอธิบาย :  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระที่ 1 การอ่าน
เรื่อง การอ่านโวหารในวรรณคดี เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำสำคัญ :   ภาษาไทย, กำเนิดพลายงาม, ขุนช้างขุนแผน, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, SCORM, การอ่าน, วรรณคดี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, สื่อปฏิสัมพันธ์, ภาพเคลื่อนไหว, Flash Clip