ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท. ๙๖ - กท. ๑๙๐)

466      144
 
Creative Commons License
ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท. ๙๖ - กท. ๑๙๐) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท. ๙๖ - กท. ๑๙๐)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : -
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ก่องแก้ว วีระประจักษ์, นิยะดา ทาสุคนธ์, ดวงมาลย์ เมฆสวัสดิ์ บรรยายภาษาอังกฤษ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กรมศิลปากร, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, นิยะดา ทาสุคนธ์, ดวงมาลย์ เมฆสวัสดิ์ บรรยายภาษาอังกฤษ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กรมศิลปากร, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. (2564). ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท. ๙๖ - กท. ๑๙๐), 21 ธันวาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264706
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, นิยะดา ทาสุคนธ์, ดวงมาลย์ เมฆสวัสดิ์ บรรยายภาษาอังกฤษ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กรมศิลปากร, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. (2564). "ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท. ๙๖ - กท. ๑๙๐)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264706. (21 ธันวาคม 2564)
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, นิยะดา ทาสุคนธ์, ดวงมาลย์ เมฆสวัสดิ์ บรรยายภาษาอังกฤษ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กรมศิลปากร, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. "ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท. ๙๖ - กท. ๑๙๐)". 21 ธันวาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264706.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท. ๙๖ - กท. ๑๙๐)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว