วัดโมคลาน

ชื่อเรื่อง : วัดโมคลาน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

วัดโมคลาน (Wat Mokkhalan)ที่อยู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนคา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อำเภอท่าศาลา, วัดโมคลาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จริยา รัตนพันธุ์, สุจิตรา เมฆหมอก, บุษกร ผึ้งภักดี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : ้https://clib.psu.ac.th/southerninfo/content/1/6521da71
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จริยา รัตนพันธุ์, สุจิตรา เมฆหมอก, บุษกร ผึ้งภักดี. (2565). วัดโมคลาน, 13 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266186
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จริยา รัตนพันธุ์, สุจิตรา เมฆหมอก, บุษกร ผึ้งภักดี. (2565). "วัดโมคลาน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266186. (13 มกราคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จริยา รัตนพันธุ์, สุจิตรา เมฆหมอก, บุษกร ผึ้งภักดี. "วัดโมคลาน". 13 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266186.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดโมคลาน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว