สงขลา : เมืองสองเล เสน่ห์วัฒนธรรม

171      58
 
Creative Commons License
สงขลา : เมืองสองเล เสน่ห์วัฒนธรรม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สงขลา : เมืองสองเล เสน่ห์วัฒนธรรม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

สงขลา : เมืองสองเล เสน่ห์วัฒนธรรม เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสงขลาในด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ วิถีชีวิตชาวสงขลาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาด้านอาหารการกิน แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ ประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ฯลฯ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, สงขลา, หนังสืออ่านเพิ่มเติม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2565). สงขลา : เมืองสองเล เสน่ห์วัฒนธรรม, 11 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268859
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2565). "สงขลา : เมืองสองเล เสน่ห์วัฒนธรรม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268859. (11 มีนาคม 2565)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. "สงขลา : เมืองสองเล เสน่ห์วัฒนธรรม". 11 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268859.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สงขลา : เมืองสองเล เสน่ห์วัฒนธรรม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว