พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.7 พ.ศ.2468 (เสด็จพระทับพระราชยานกง ที่เกยพระที่นั่งบรมพิมาน)

ข้อมูลผลงาน

  1,541      1,129     
 
Creative Commons License
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.7 พ.ศ.2468 (เสด็จพระทับพระราชยานกง ที่เกยพระที่นั่งบรมพิมาน) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.7 พ.ศ.2468 (เสด็จพระทับพระราชยานกง ที่เกยพระที่นั่งบรมพิมาน)
คำอธิบาย :  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.7 พ.ศ.2468 กล่อง 1
เสด็จพระทับพระราชยานกง ที่เกยพระที่นั่งบรมพิมาน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอพระสมุดวชิรญาณ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
คำสำคัญ :   รัชกาลที่ 7, เหตุการณ์สำคัญ พ.ศ.2468, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, เหตุการณ์สำคัญ, ร.7
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ